Ons Doel

Doelstelling van NOAP

img_6451 Leerlingen een veilige en stimulerende omgeving bieden, die aansluit bij de individuele behoeften van het kind, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen om daarmee een hoogst mogelijk haalbaar niveau te bereiken, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied.

Visie op kind en onderwijs

img_4272De eerste taak van onze organisatie is een veilige leeromgeving te bieden, waarin alle betrokkenen zich op hun gemak voelen en waar zij graag willen zijn. Pas dan kan men tot een goede ontwikkeling komen. School is dus in de eerste plaats leuk!

img_6064In onze organisatie hechten wij veel waarde aan de individuele behoefte van onze leerlingen. Wij bieden een passend pakket, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel niveau. Door middel van onze materialen, onze werkvormen en onze communicatie, stimuleren wij onze leerlingen het beste in zichzelf naar boven te halen.

Visie op de maatschappij

Onze leerlingen wonen in een ander land; daar wordt rekening mee img_7440gehouden. Ons onderwijs gaat mede uit van de belevings-, ervarings- en leefwereld van de kinderen. Ons lesaanbod wordt aangevuld met activiteiten met als uitgangspunt de sociale ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en samen met belangrijke gebeurtenissen regelmatig in het lesaanbod verwerkt.

In ons onderwijs besteden wij veel aandacht aan de zelfstandigheid en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen. Wij werken in heterogene groepen, waarin kinderen leren met elkaar, maar ook van elkaar.

Pedagogisch klimaat

img_4934We werken aan een goede sfeer en hanteren daarbij normen en waarden die in het maatschappelijk verkeer normaal zijn. Daarnaast zorgen wij voor structuur en regelmaat. We willen graag dat de kinderen zich bij ons veilig en gewaardeerd voelen. We schenken extra aandacht aan individuele behoeften zowel op cognitief als emotioneel gebied.

Contacten met ouders vinden wij belangrijk. Ouders en leerkracht vormen samen het opvoedingsteam. Dit vraagt om wederzijds vertrouwen, wat alleen bewerkstelligd kan worden, wanneer de partijen elkaar kennen. Ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten en er is regelmatig contact tussen ouders en leerkrachten.

Fijne school 

Noap is een onderwijsinstelling die…….

  • ervoor zorgt dat de kinderen met plezier naar onze school gaan.
  • zorgt voor structuur en een veilige leef- en leeromgeving.
  • kinderen helpt zich te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden.
  • kinderen stimuleert om hun zelfstandigheid en vertrouwen te vergroten.
  • kinderen leert verantwoording te nemen voor hun eigen werk en hun gedrag.
  • kinderen leert hun taken te plannen en zelfstandig uit te voeren.
  • kinderen leert samen te werken en om te gaan met elkaar.
  • kinderen leert kritisch en probleemoplossend te werken.
  • ouders/verzorgers informeert over de ontwikkelingen binnen de school
  • ouders/verzorgers graag bij het onderwijs wil betrekken.

img_5043                        img_6444

Nederlands onderwijs Algarve Portugal; volledig dagonderwijs volgens Nederlands curriculum aangevuld met Portugees onderwijs. Huiswerkbegeleiding en tutoring. Taallessen (Ned/Port/Eng) in groepsverband of privé.